Prepis auta

  Blog

Prepis auta

V súčasnosti už nie je predaj a kúpa motorových vozidiel ničím nezvyčajným. Napriek tomu je však potrebné dodržať zákonom stanovený postup pri prepise nového vlastníka motorového vozidla. Tohto úkonu sa spravidla zúčastňuje pôvodný a nový držiteľ. Ako však riešiť situáciu, keď sa niektorá z týchto osôb nemôže osobne zúčastniť? Je nevyhnutné komplikovane presúvať termín prepisu na dátum, ktorý bude vyhovovať obom stranám?

Oveľa jednoduchšie sa dá takto vzniknutá situácia vyriešiť prostredníctvom plnomocenstva. Takéto plnomocenstvo by malo obsahovať najmä dostatočnú identifikáciu splnomocniteľa, t.j. osoby, ktorá vyjadruje svoj súhlas s tým, aby za ňu iná osoba konala, a identifikáciu splnomocenca, t.j. osoby, ktorej je uložená povinnosť za splnomocniteľa konať. K takejto identifikácii postačí meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a určenie občianstva. Nemôže sa však jednať o generálne plnomocenstvo, ktoré by bližšie nešpecifikovalo, k akému úkonu je osoba splnomocnená. Odporúčame preto výslovne uviesť, že splnomocnenec je oprávnený k prepisu motorového vozidla, pri čom bližšie uvedieme, o aké motorové vozidlo sa jedná, najčastejšie prostredníctvom EČV.

Splnomocniteľ i splnomocnenec vyjadria svoj súhlas s obsahom plnomocenstva prostredníctvom svojich podpisov. Plnomocenstvo musí byť podpísané oboma stranami, nakoľko nie je možné na inú osobu previesť výkon právnej povinnosti bez jej predchádzajúceho súhlasu. Dôležitou súčasťou však je, aby podpis splnomocniteľa bol úradne osvedčený, inak by takéto splnomocnenie na účely prepisu motorového vozidla bolo príslušným orgánom Policajného zboru odmietnuté. Plnomocenstvo môžete podpísať priamo pred notárom, alebo už podpis na skôr podpísanom plnomocenstvo vyhlásite pred notárom za svoj vlastný. Úradné osvedčenie plnomocenstva nebude potrebné len v prípade, že sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla, t.j. rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa. Podpis splnomocnenca nie je potrebné úradne osvedčiť. Tento spôsob je možné využiť tak v prípade, že sa prepisu nemôže osobne zúčastniť osoba, ktorá vozidlo odhlasuje, ako i tá, ktorá má záujem na jeho prihlásení.

Pri prepise motorového vozidla nezabudnite taktiež na predloženie zákonom stanovených dokumentov, ktorými sú preukaz totožnosti, žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie), žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie), ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, nový držiteľ predloží doklad o povinnom zmluvnom poistení. Taktiež bude nevyhnutné uhradiť správny poplatok stanovený vykonávacím predpisom.

O autorovi

je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2009) a absolventom odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia na Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (2012). V roku 2010 získal akademický titul doktor práv (JUDr.) a v roku 2012 akademický titul doktor filozofie (PhD.) v odbore trestné právo.

Adresa

Úradné hodiny

 •   Pondelok - Štvrtok
       08:00 - 17:00
       Piatok
       08:00 - 16:00
       Sobota
       09:00 - 15:00

Fakturačné údaje

 •   IČO: 42415209
       DIČ: 1079623501
       IČ DPH: SK1079623501
 •  Bankové spojenie:
       Tatra banka, a.s., č.ú.:
       SK40 1100 0000 0029 4446 5242