Notárska zápisnica

Notárska zápisnica je zápisnica (listina) spísaná pred notárom, ktorá hovorí o právnych úkonoch na základe ich vyhlásenia. Je zaznamenaním právneho úkonu notárom, teda osobou oprávnenou vykonávať túto činnosť.

Spisovanie notárskej zápisnice patrí k najčastejším úkonom notárskej činnosti. Je upravené v ust. § 46 až 55 Notárskeho poriadku. Notár spisuje účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o kúpnych zmluvách, darovacích zmluvách, závetoch, zmluvách o zriadení alebo zrušení vecného bremena podielového spoluvlastníctva a o iných právnych úkonoch. Zvyčajne takúto zápisnicu spisuje jeden a ten istý notár, môže však v nej pokračovať aj iný notár so sídlom na území Slovenskej Republiky.

kúpne zmluvy ikonka

Kúpne a darovacie zmluvy

závety ikonka

Zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena

zmluvy o zriadení vecného bremena ikonka

Závety

právne úkony ikonka

Iné právne úkony

Notárska zápisnica musí obsahovať:

  • miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
  • meno, priezvisko a sídlo notára,
  • meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
  • vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
  • údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,
  • ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,
  • obsah právneho úkonu,
  • údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
  • podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,
  • odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Všetci účastníci, svedkovia, dôverníci či tlmočníci úkonu musia preukázať svoju totožnosť platným úradným preukazom alebo môžu svoju totožnosť potvrdiť ďalšími dvoma svedkami. Ak samotný notár svedkov osobne pozná, tento úkon môže pri spisovaní zápisnice vynechať. V prípade, že sa notárovi nepodarí osvedčiť totožnosť prítomných, môže spísanie tohto úkonu odmietnuť. Svedkami úkonu nemôžu byť maloletí a osoby, ktoré pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopné vydať svedectvo, alebo také osoby, ktoré nevedia alebo nemôžu čítať či písať.

Notárska zápisnica je podľa ust. § 3 ods. 4 Notárskeho poriadku verejnou listinou. Po spísaní sa uchováva u notára. V určitých prípadoch môže slúžiť notárska zápisnica ako exekučný titul, ktorá je podkladom pre výkon súdneho rozhodnutia a exekúciu.

Otvorené máme pre Vás aj v sobotu.

Ak potrebujete spísanie notárskej zápisnice alebo akékoľvek iné právne overenie, neváhajte nás kontaktovať.

Sídlime na Starej Vajnorskej 8, v Bratislave, po dohode prídeme aj priamo za Vami.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.