Notárske centrálne registre

Notárske centrálny registre sú verejné zoznamy spravované centrálnym informačným systémom Notárskej komory SR a vedené v elektronickej podobe. Do centrálneho informačného sytému má prístup každý notár a ak je osobitným predpisom právne ustanované, tak aj iné osoby. Centrálny informačný systém pozostáva z centrálnej časti umiestnenej priamo v Notárskej komore SR a z častí klientskych, ktoré spravuje samotný notár. Celý systém je však vo výhradnom vlastníctve a správe Notárskej komory. 

Notársky centrálny register

Notársky centrálny register určených právnických osôb

Notársky centrálny register určených právnických osôb je verejným registrom. Úlohou notára je registrovať v ňom určené právnické osoby ako prijímateľov 2% podielu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmu. Fyzická alebo právnická osoba môže po splnení podmienok poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 1%,2%, resp. 3%   vybraným prijímateľom( ako sú neziskové organizácie, občianske združenia..), ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozname. Zoznam prijímateľov podielu dane uverejňuje Notárska komora SR na svojom webovom sídle každý rok v druhej polovici mesiaca január.

Centrálny register závetov

Notársky centrálny register závetov obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, o odvolaní a iné právne úkony spojené s dedičským konaním. Notár koná z poverenia súdu v dedičských veciach ako súdny komisár a v prípade splnenia stanovených podmienok môže ukončiť prejednanie dedičskej veci vo vlastnej kompetencii vydaním osvedčenia o dedičstve. Centrálny register závetov sa vedie v elektronickej podobe a obsahuje aj evidencie nevyhlásených závetov, ktoré je možné registrovať elektronicky, na základe bezpečnej komunikácie v rámci systému, klientska časť u notára – server na komore.

Centrálny register záložných práv

Centrálny register záložných práv registruje záložné práva k hnuteľným veciam, k pohľadávkam, k podniku alebo jeho častiam. Notárska komora vedie tento register, ktorý obsahuje dátum a čas registrácie záložného práva, identifikačné údaje a všetky podrobné informácie. Podrobnosti o registri upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 607/02 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv. Notársky centrálny register záložných práv je verejným registrom, ktorý je publikovaný na webe Notárskej komory. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona alebo rozhodnutia súdu, prípadne osvedčenia o dedičstve v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.  Notár vykonáva registráciu do centrálneho registra záložných práv a na vyžiadanie vám vydá výpis, prípadne potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je. 

Centrálny register listín

Notárska komora vedie Centrálny register listín, ktorý obsahuje súdne listiny, notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané do registra listín. Elektronický centrálny register listín umožňuje občanom zaregistrovať listiny na jednom notárskom úrade a získať jej osvedčený odpis kedykoľvek neskôr na inom notárskom úrade. Fyzické osoby môžu registrovať listiny do centrálneho registra asistenciou notára na notárskom úrade tak, že prinesú originál listiny a požiadajú tak o registráciu do elektronického archívu. 

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás a my vám poradíme

+421 902 194 320

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.